Robert LEVEN

Natur a Klima,

leie mer um Häerz.

Dofir engagéieren ech mech op verschidde Plazen:

 • CSV – Gemengerot an der Hesper Gemeng (ab 2009)
 • am Klimapakt-Aarbechtsgrupp
 • Präsident vun der Kommissioun fir Emwelt a Klima
 • Member an der Mobilitéitscommissioun
 • Gemengevertrieder am SEC (Drenkwaasser)
 • Member vum Comité vum Oekocenter
 • Gemengevertrieder fir de Waasserschutzprogramm (SIAS)
 • Gemengevertrieder am Klimabündnis Lëtzebuerg
 • Sekretär vum Board Climate alliance international
 • Präsident vum CIGL Hesper
 • Oeuvres Grande-Duchesse Charlotte
 • Matbegrënner a Member vun der A.s.b.l. Energywelt
 • Matbegrënner a Member vun der Cooperative Energyworld