Natur a Klima, leie mer um Häerz.

Dofir engagéieren ech mech:

 • Vizepräsident vun der CSV-Hesper
 • Gemengerot an der Hesper Gemeng (zanter 2009)
 • Member am Klimapakt-Aarbechtsgrupp
 • Member am Naturpakt Aarbechtsgrupp
 • Gemengevertrieder am Infopoint vun der Klima-Agence Hesper-Fréiseng
 • Präsident vun der Kommissioun fir Emwelt a Klima
 • Sekretär vun der Kommissioun fir den Erhalt vun de Ressourcen
 • Member an der Mobilitéitscommissioun
 • Gemengevertrieder am Syndikat SIAS
 • Member vum Comité de surveillance vum Oekocenter
 • Gemengevertrieder am Klimabündnis Lëtzebuerg
 • Sekretär vum Board Climate alliance international
 • Präsident vum CIGL Hesper
 • Matbegrënner a Member vun der A.s.b.l. Energywelt
 • Matbegrënner a Member vun der Cooperative Energyworld