Robert LEVEN

Natur a Klima

leie mer um Häerz.

Dofir engagéieren ech mech op verschidde Plazen:

  • Gemengerot an der Hesper Gemeng
  • am Klimapakt
  • Präsident vun der Kommissioun fir Emwelt a Klima
  • Member an der Mobilitéitscommissioun
  • Member am Klimabündnis
  • Sekretär vun Climate alliance international
  • an den Oeuvres Grande-Duchesse Charlotte